Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities   

Cliënt: Als over cliënt wordt gesproken wordt hiermee elke natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die met Novo Modo een overeenkomst heeft gesloten of eventueel zou willen sluiten. Onder cliënt verstaat Novo Modo vooral de persoon die gebruik wenst te maken van de diensten en de bij behorende gezinsleden.
Intakegesprek: gesprek met Novo Modo waarbij wordt vastgelegd naar welke aard, omvang en duur hulp kan ontvangen. De cliënt is zich er bewust van dat er geen terugbetaling is vanuit de zorgverzekeraar of anders instanties.  De besproken uren en tarieven worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst en ondertekend door beide  partijen. 

Artikel 2. Inhoud van de zorgovereenkomst 

Artikel 2.1 Novo Modo levert zorg aan de cliënt op basis van het intakegesprek waarbij wordt besproken voor hoelang en naar welke aard, omvang en duur een cliënt hulp kan ontvangen. 

Artikel 2.2 Novo Modo stelt ter uitvoering van deze overeenkomst licht huishoudelijk werk ter beschikking. Hieronder valt, opruimen en stofzuigen van de leefruimte,  kleine was draaien, kleine oppervlaktes schoonmaken in de leefomgeving, en het schoonhouden van keuken en eettafel. Alles wat daar extra bij komt is in overleg. 

Artikel 2.3 Indien de zorgvraag van cliënt zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Novo Modo niet (meer) in staat is om verantwoorde zorg te leveren binnen de gemaakte afspraken aangegeven de aard en omvang van de zorgaanspraak, dan zal Novo Modo in overleg gaan met de cliënt en mogelijk nieuwe afspraken maken. 

Artikel 2.4 Novo Modo verplicht zich de zorg te leveren in de kwaliteit en omvang als is besproken en vastgelegd samen met de cliënt. 

Artikel 2.5 In overleg met cliënt worden concrete werkafspraken gemaakt. 

Artikel 2.6 Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij gevraagd en ongevraagd aan Novo Modo alle informatie verschaft die van belang is voor het op de juiste wijze verlenen van zorg door Novo Modo.

Artikel 2.7 Bij de start van zorgverlening stelt Novo Modo indien nodig, het zorgplan op. 

Artikel 2.8 Voor elke cliënt legt Novo Modo een dossier aan. 

Artikel 2.9  Novo Modo tracht in alle gevallen de zorgverlening op de cliënt en zijn/haar persoonlijke omstandigheden af te stemmen. 

Artikel 2.10 De besproken afspraken worden vastgelegd en ondertekend. 

Artikel 2.11 Indien de overeenkomst wordt aangepast of wordt verlengd wordt er een tweede overeenkomst ondertekend en aan de andere overeenkomst vastgekoppeld. 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst 

Artikel 3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals tijdens het intakegesprek wordt overeengekomen. Indien nodig worden er nieuwe afspraken gemaakt. 

Artikel 3.2 Tussentijdse opzegging door de cliënt is mogelijk, uiterlijk 24 uur van te voren, wordt er binnen 24 uur afgezegd dan zullen er kosten aan verbonden zijn. Dit zal de helft zijn van de uren die dag gemaakt zouden worden.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 4.1 Novo Modo vraagt aan haar cliënten dat zij zorgdragen voor een werksituatie waarin Novo Modo veilig en verantwoord haar werkzaamheden kan verrichten. Tijdens de intake wordt de cliënt geïnformeerd over eventuele specifieke voorwaarden. 

Artikel 4.2 Novo Modo kan de zorgverlening weigeren, indien de cliënt niet bereid is voorzieningen te treffen, of niet instemt dat Novo Modo voorzieningen treft welke noodzakelijk zijn om de veiligheid en gezondheid van de zorgverlener te waarborgen.

Artikel 4.3 Novo Modo kan de zorgverlening weigeren indien een cliënt op discriminerende gronden (wet gelijke behandeling) een zorgverlener weigert of behandelt. 

Artikel 4.4 Als de werkomstandigheden zodanig zijn dat de Novo Modo haar taken niet verantwoord uit kan voeren, bespreekt hij/zij dit met de cliënt. Hieronder valt tevens discriminatie van de medewerker. Indien de arbeidsomstandigheden zodanig zijn dat in alle redelijkheid van de medewerker niet verwacht kan worden dat hij/zij de zorgverlening voortzet, dan wordt de cliënt hierover schriftelijk geïnformeerd. In het uiterste geval kan de overeenkomst per direct beëindigd worden.

Artikel 5. Eigen bijdrage

Artikel 5.1 De cliënt verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de particuliere werken van Novo Modo en dat de factuur niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Artikel 5.2 De cliënt gaat akkoord met de betalingstermijn van 14 dagen, daarna zal er een betalingsherinnering verstuurd worden en heeft de cliënt de gelegenheid binnen 8 dagen te voldoen.

Artikel 5.3 Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is Novo Modo gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

Artikel 6. Overige bepalingen 

Artikel 6.1 U dient aanwezig te zijn als de Novo Modo bij u aan het werk is, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt, die schriftelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 6.2 Het is verboden dat  Novo Modo een sleutel van uw woning in haar/zijn bezit heeft, tenzij hierover andere afspraken zijn en zijn vast gelegd.

Artikel 6.3 Het is verboden dat Novo Modo voor u pint bij een geldautomaat of in een winkel. 

Artikel 6.4 Het gebruik maken van vervoersmiddelen, ten behoeve van de cliënt is voor eigen risico. Novo Modo is hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 7. Privacy

Artikel 7.1 Novo Modo draagt er zorg voor dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt wordt beschermd.

Artikel 7.2 Novo Modo richt een zorgdossier in met betrekking tot de zorgverlening van de cliënt. Novo Modo beheert de gegevens van de cliënt op zodanige wijze dat de privacy van de cliënt is gewaarborgd.

Artikel 7.3 Novo Modo waarborgt de privacy van de cliënt en houdt geheim wat Novo Modo wordt toevertrouwd.

Artikel 7.4 Novo Modo geeft derden zonder toestemming van de cliënt geen inzage en afschrift van het dossier.

Artikel. 7.5 Indien er door Novo Modo huishoudelijk misbruik, mishandeling etc. wordt opgemerkt is Novo Modo verplicht gebruik te maken van de meldcode en veilig thuis.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 8.1 Novo Modo betracht de nodige zorgvuldigheid bij de zorgverlening. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan nooit helemaal worden uitgesloten dat er voorvallen gebeuren die schade toebrengen aan de cliënt of aan derden. Het aansprakelijk stellen van Novo Modo dient schriftelijk plaats te vinden binnen een termijn van twee weken nadat de schade is ontstaan. Na deze termijn kan Novo Modo niet meer aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8.2 Als Novo Modo aansprakelijk is voor de door de cliënt geleden schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de uitkering waarvoor Novo Modo ingeval van schade bij de aansprakelijkheidsverzekeraar is verzekerd. In alle gevallen heeft de cliënt een eigen risico van € 150, = per schadegeval. Novo Modo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade.

Artikel 8.3 Schade toegebracht aan een derde, niet zijnde de cliënt, maar wel in het kader van de uitvoering van de zorgovereenkomst, wordt door Novo Modo vergoed, mits zij daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden en wederom binnen het kader van de voorwaarden als hiervoor genoemd. Ook voor deze vorm van schade geldt dat Novo Modo niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gevolgschade.

Artikel 9. Klachten en geschillen

Artikel 9.1 Novo Modo heeft geen klachtenregeling op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Artikel 10. Overmacht

Artikel 10.1 Indien Novo Modo door overmacht een tussen partijen gesloten overeenkomst niet tijdig of naar behoren kan nakomen, heeft Novo Modo het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de cliënt Novo Modo kan aanspreken op een schadevergoeding.

Artikel 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zodanig is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Novo Modo kan worden gevraagd. Onder overmacht wordt eveneens verstaan alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties en ook besmettelijke ziekten.